Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. Algemeen

 1. De relatie tussen Barging Solutions NV, gevestigd te 2030 Antwerpen (België), Vosseschijnstraat 59 – Haven 182, kbo 0655.885.393 (verder Barging Solutions) en haar Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden naast de voorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging.
 2. In geval van conflict tussen onderhavige algemene voorwaarden en de voorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging, prevaleren de laatsten. Indien zich een interpretatieprobleem voor- doet, zal de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.
 3. Onder Opdrachtgever wordt verstaan elkeen die Barging Solutions de op- dracht geeft tot het doen vervoeren van goederen.

ARTIKEL 2. Aansprakelijkheid Barging Solutions

 1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat Barging Solutions louter als makelaar optreedt die in haar naam en voor haar rekening de vervoerovereenkomst met een derde heeft afgesloten.
 2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat in elk geval Barging Solutions slechts een middelen verbintenis heeft m.b.t. de keuze van de contractuele wederpartij die de vervoersovereenkomst zal uitvoeren.
 3. In elk geval is de aansprakelijkheid van Barging Solutions beperkt tot 100.000,00 EUR m.b.t. schade aan of verlies van de lading en tot de vracht m.b.t. vertragingsschade.

ARTIKEL 3. Betaling

 1. De door Barging Solutions uitgestelde facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld op de uitgestelde factuur, op de maatschappelijke zetel van Barging Solutions.
 2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege een nalatigheid interest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de hoofdsom.
 3. Barging Solutions behoudt zich het recht voor alle nog niet-vervallen facturen opeisbaar te verklaren indien er indicaties zijn dat de solvabiliteit van de debiteur van de facturen verslechterd is t.a.v. de solvabiliteit gekend op het moment van de sluiting van de overeenkomst
 4. In elk geval is de Opdrachtgever samen met de debiteur van de facturen, indien verschillend, hoofdelijk gehouden.
 5. Het is de Opdrachtgever noch de debiteur van de factuur toegestaan de betaling op te schorten wegens beweerde wanprestatie in hoofde van Barging Solutions. Evenmin is het toegestaan om de vordering van Barging Solutions te compenseren.
 6. Tot zekerheid van de betaling van de
  uitgestelde facturen, geeft de Opdrachtgever alle door hem aan Barging Solutions toevertrouwde goederen in pand, ongeacht of de prestaties voorwerp van de openstaande factuur betrekking hebben op de goederen in kwestie.
 7. Tevens geeft de Opdrachtgever ter voldoening van al diens schulden jegens Barging Solutions in pand al diens huidige en toekomstige vorderingen op diens opdrachtgevers. Barging Solutions is te allen tijde gerechtigd dit pandrecht ter kennis te brengen van de schuldenaars van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. Toepasselijk recht – jurisdictie

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Barging Solutions wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 2. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou kunnen rijzen tussen partijen.