Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

AVG Privacy Verklaring

Laatst bijgewerkt op: 12-07-2018

1. Op wie is deze AVG Privacyverklaring van toepassing?

1.1 Euroports Group (“Euroports” of “Wij”) is een internationaal haveninfrastructuurbedrijf dat wereldwijde maritieme supply chain-oplossingen ontwikkelt, exploiteert en beheert voor internationale klanten in specifieke industriesectoren.

Euroports exploiteert en beheert een netwerk van haventerminals op strategische locaties in Europa en Azië. Onze groep bestaat uit verschillende bedrijven (“de Euroports-bedrijven”) die persoonsgegevens verwerken.

1.2 Deze AVG Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:

 • door alle in de Europese Unie gevestigde Euroports-bedrijven, ongeacht of de verwerking al dan niet in de Unie plaatsvindt;
 • door alle buiten de Europese Unie gevestigde Euroports-bedrijven, voor zover zij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die zich in de Europese Unie bevinden, in het kader van:
  • het leveren van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie;
  • het toezicht op hun handelen voor zover dit plaatsvindt binnen de Unie.

1.3 Alle Euroports-bedrijven zijn afzonderlijke en onafhankelijke legale entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen zij worden gekwalificeerd als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke of als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met een of meer van de andere Euroports-bedrijven. Geen van de Euroports-bedrijven is aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de andere Euroports-bedrijven.

1.4 We willen een uitnemend bedrijf zijn. Om dat doel te bereiken zetten wij ons in om op de juiste manier te werken. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens op een open en transparante manier te verwerken, in het bijzonder met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”).

1.5 Volg de onderstaande links voor meer informatie. Waar relevant hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

 • bezoekers van de website;
 • (contactpersonen) van leveranciers, klanten en prospecten, of andere personen van wie de gegevens worden verwerkt in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

2. Wat wordt er in deze AVG Privacyverklaring geregeld?

2.1 Met deze AVG Privacyverklaring willen wij u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij onze zakelijke activiteiten uitvoeren of wanneer u onze website (“de Site”) gebruikt en alle diensten die wij via de Sites aanbieden, aan wie wij die informatie geven, wat uw rechten zijn en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of vragen.

2.2 Wanneer we verwijzen naar “de Site”, bedoelen we de webpagina’s met een URL die begint met https://www.bargingsolutions.be/.

In afwijking hiervan is deze AVG Privacyverklaring echter niet van toepassing op webpagina’s op het gedeelte “Carrières” van de
Site waar u kunt solliciteren naar vacatures (http://www.manuport.be/site/about/jobs/). Deze webpagina’s zijn onderhevig aan onze aparte Privacyverklaring voor sollicitanten: https://www.euroports.com/privacy-notice/.

2.3 De Sites kunnen linken naar andere sites die worden aangeboden door andere gelieerde bedrijven of door derden. Hoewel we proberen alleen te linken naar sites die even strenge normen en respect voor privacy hanteren, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites.

Wanneer u naar dergelijke sites linkt, raden wij u ten zeerste aan om de AVG Privacyverklaringen op deze sites te lezen voordat u persoonsgegevens vrijgeeft.

3. Waarom wij uw gegevens gebruiken

3.1 IK BEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE

3.1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om gerechtvaardigde zakelijke redenen. Hieronder vallen onder andere de volgende doeleinden:

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten die via het onlinecontactformulier worden verzonden;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van de Site (“metingen webpubliek”);
 • de prestaties en het design van de Site verbeteren.

3.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, KLANT OF PROSPECT, OF EEN ANDERE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

3.2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om gerechtvaardigde zakelijke redenen. Hieronder vallen onder andere de volgende doeleinden:

 • het naleven van onze wettelijke verplichtingen;
 • klanten- en leveranciersbeheer;
 • bezoekersbeheer;
 • order- en voorraadbeheer;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
 • de goede organisatie van onze diensten (zoals onze alledaagse zakelijke communicatie);
 • marketing en verkoop;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten;
 • geschillenbeheer;
 • public relations en pers;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • toegangscontrole;
 • beveiliging;
 • gezondheid en veiligheid (QHSE).

4. De rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

4.1 IK BEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE

4.1.1 Wanneer u een bericht stuurt via het online contactformulier, worden uw persoonsgegevens in principe verwerkt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om alle vragen, verzoeken en klachten die via dit formulier worden verzonden zo goed mogelijk te behandelen).

In dit opzicht zullen wij altijd van geval tot geval bepalen of onze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

4.1.2 Voordat we Google Analytics cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de Site, zullen we altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

4.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, KLANT OF PROSPECT, OF EEN ANDERE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

4.2.1 We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • indien noodzakelijk voor de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • indien noodzakelijk voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf en/of van een derde partij, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer, enz. In dit opzicht zullen wij altijd geval per geval bepalen of onze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.

4.2.2 Indien wij de wettelijke verplichting hebben om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bv. specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens alleen voor dergelijke doeleinden verwerken voor zover wij een dergelijke toestemming van u hebben verkregen.

5. Uw Rechten

5.1 U heeft verschillende rechten met betrekking tot de informatie die wij over u in ons bezit hebben. Wij willen u hierbij informeren dat u het recht hebt om:

 • bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden;
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens bijwerken die wij over u bewaren, of dat wij dergelijke persoonsgegevens corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen dat wij persoonsgegevens die wij over u bewaren, wissen of de manier beperken waarop wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken als u van mening bent dat er geen rechtsgrond (meer) voor ons is om deze te verwerken;
 • de toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking gebaseerd is op toestemming);
 • een kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om deze persoonsgegevens aan een andere partij door te zenden (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract);
 • om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond gebruiken, in welk geval wij de verwerking zullen staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

U hebt ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Als u geen direct marketing van ons wilt blijven ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder) of op de afmeldfunctie in een dergelijke communicatie klikken. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor deze doeleinden.

5.2 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen met vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen:

 • door het contactformulier op onze website te gebruiken; of (door ons te mailen op antwerp@bargingsolutions.be; of)
 • door uw verzoek te richten aan Barging Solutions / Vosseschijnstraat 59 – Haven 182 – B-2030 Antwerpen.

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht met betrekking tot uw privacy bij ons wilt indienen.

5.3 Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, of ons antwoord op een verzoek om informatie over uw privacy of een verzoek dat u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en in Belgie is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Als u naar de betreffende autoriteit wilt worden doorverwezen, neem dan contact met ons op.

6. Hoe we GEGEVENS verzamelen

6.1 IK BEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE

6.1.1 We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer u de Site en de bijhorende diensten gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier invult op de Site.

6.1.2 Met uw toestemming gebruikt deze Site ook cookies om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de Site om de prestaties en het ontwerp ervan te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt beheren, raadpleeg de cookie-sectie.

6.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, KLANT OF PROSPECT, OF EEN ANDERE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

6.2.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

6.2.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, door online formulieren in te vullen, ….), omdat anderen deze aan ons verstrekken (bijvoorbeeld uw werkgever of externe dienstverleners waarop wij in het kader van onze zakelijke activiteiten een beroep doen) of omdat ze openbaar beschikbaar zijn.

6.2.3 Wanneer wij persoonsgegevens van externe partijen verkrijgen, doen wij redelijke inspanningen om met deze partijen contractuele afspraken te maken die hen verplichten om de wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan door deze partij te verplichten u alle noodzakelijke informatie te verstrekken of – indien nodig – uw toestemming te verkrijgen voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze AVG Privacyverklaring.
Gegevens die we verzamelen

7. Gegevens die we verzamelen

7.1 IK BEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE

7.1.1 De belangrijkste persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen zijn de gegevens die u moet invullen wanneer u contact met ons opneemt via het online contactformulier. De volgende gegevens worden verzameld via dit formulier: naam, bedrijf (optioneel), telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en de inhoud van uw bericht.

7.1.2 Met uw toestemming gebruikt deze Site ook cookies om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de Site om de prestaties en het ontwerp ervan te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt beheren, raadpleeg de cookie-sectie.

7.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, KLANT OF PROSPECT, OF EEN ANDERE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

7.2.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen kunnen onder meer de volgende gegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf), nationaal identificatienummer, paspoort, enz.;
 • elektronische identificatiegegevens (bv. IP-adressen, browsertype, identificatiecookies, …);
 • persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, hobby’s, enz.);
 • financiële bijzonderheden (bv. bankrekeningnummer, kredietwaardigheid, ….);
 • levensstijl en sociale omstandigheden;
 • gezinssituatie (bv. burgerlijke staat);
 • werkgelegenheids- en opleidingsgegevens (bv. organisatie waarvoor u werkt, functietitel, huidige verantwoordelijkheden, projecten, kwalificaties, opleidingen, werkroosters….);
 • gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
 • camerabewakingsgegevens;
 • gegevens over hoe u met ons communiceert (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt) en andere soortgelijke informatie.

8. Openbaarmakingen

8.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde bedrijven, derden die ons diensten verlenen die redelijkerwijs toegang vereisen tot uw persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die in het gedeelte “Waarom wij uw gegevens gebruiken” hierboven zijn beschreven. De volgende externe partijen kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn:

 • externe dienstverleners waarop wij beroep doen voor diverse zakelijke diensten;
 • de wetshandhavingsautoriteiten in overeenstemming met de relevante wetgeving;
 • externe professionele adviesverleners (bv. advocaten of consultants van de onderneming).

Als ons bedrijf een joint venture aangaat met of wordt verkocht aan of fuseert met een andere bedrijfseenheid, kan uw informatie worden bekendgemaakt aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars.

8.2 Houd er rekening mee dat sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen, gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau biedt.

Mocht dit het geval zijn, dan zijn er passende waarborgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG genomen.

8.3 In het algemeen zullen wij alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze AVG Privacyverklaring worden behandeld.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een regelgevende instantie of een ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend.

9. COOKIES

9.1 Deze Site maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u deze Site bezoekt.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

9.2 De enige soort cookies die we gebruiken op de Sites zijn analytische cookies:

9.2.1 Waarom gebruiken we analytische cookies?

Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over uw bezoeken aan deze Site om de prestaties en het ontwerp ervan te verbeteren (“metingen webpubliek”). Zo laten analytische cookies ons bijvoorbeeld zien welke pagina’s op onze website het meest bezocht worden.

9.2.2 Welke analytische cookies gebruiken we op deze Site?

De analytische cookies op deze Site zijn Google Analytics cookies. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc.

In onderstaande tabel wordt uitgelegd welke Google Analytics cookies we gebruiken en waarom we ze gebruiken:

Naam cookie

Vervaldatum

Beschrijving en functie

_utma

2 jaar na plaatsing/bijwerking

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens worden gestuurd naar Google Analytics.

_utmb

30 minuten na plaatsing/bijwerking

Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te onderscheiden. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens worden gestuurd naar Google Analytics.

_utmc

Einde van de browsersessie

Deze cookie wordt samen met de __utmb cookie gebruikt om te onderscheiden wanneer een gebruiker een nieuwe sessie/bezoek aanvangt.

_utmt

10 minuten na uw bezoek

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal aanvragen te beperken.

_utmv

2 jaar na plaatsing/bijwerking

Deze cookie wordt gebruikt om variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens worden gestuurd naar Google Analytics.

_utmz

6 maanden na plaatsing/bijwerking

Deze cookie slaat de verkeersbron of campagne op die verklaart hoe u onze site bereikt. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat er gegevens worden gestuurd naar Google Analytics..

9.2.3 Hoe beschermen wij uw privacy?

Om uw privacy te beschermen en te voldoen aan de AVG, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Op grond van deze overeenkomst zal Google alleen optreden als gegevensverwerker met betrekking tot de gegevens van bezoekers van de website. Bijgevolg zal Google deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • wij hebben IP-masking (IP-maskering) geactiveerd. Dit betekent dat het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd voordat het wordt gebruikt en opgeslagen (bv. 123 987 XXX).
 • wij hebben in onze Google Analytics instellingen aangegeven dat er geen gegevens worden gedeeld voor de doeleinden van Google, zoals benchmarking, de verbetering van andere producten en diensten (zoals ook bepaald in de verwerkersovereenkomst).
 • wij hebben ervoor gezorgd dat andere diensten van Google niet worden gebruikt in combinatie met de Google analytics cookies en dat geen gegevens voor reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie over de praktijken inzake Google Analytics cookies, klik op deze link: Google Analytics.

9.2.4 Weigering van Google Analytics

U kunt zich eenvoudig afmelden en voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Dit kunt u doen door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Als alternatief kunt u altijd de desbetreffende instellingen in uw browsersoftware aanpassen om het gebruik van Google Analytics cookies te voorkomen.

9.3 U kunt cookies naar believen inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen. U kunt alle cookies die zich al op uw apparaat bevinden verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst.

Cookies kunnen op browserniveau worden ingeschakeld, uitgeschakeld en/of verwijderd. Deze instellingen vindt u meestal in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Anders kunt u de optie “Help” in uw internetbrowser gebruiken voor meer informatie:

10. Beveiliging van uw gegevens

10.1 Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen lokale servers van Euroports. Wij hanteren strikte technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging, zowel online als offline.

Deze maatregelen omvatten:

 • het opleiden van relevant personeel om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze privacyverplichtingen inzake het omgaan met persoonsgegevens;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot een ‘need to know’-basis (wachtwoorden);
 • technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, versleuteling en antivirussoftware;
 • toegangsblokkering bij verlies of diefstal van apparatuur;
 • fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges voor het personeel om toegang te krijgen tot onze percelen.

10.2 Hoewel wij na het ontvangen van uw persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen treffen, is de overdracht van gegevens – met name via het internet (ook per e-mail) – nooit volledig veilig. Wij streven ernaar om persoonsgegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van gegevens die aan ons of door ons worden doorgegeven niet garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen die naar onze mening redelijkerwijs toegang moeten krijgen tot die gegevens om hun werk uit te voeren.

11. Bewaarperiode van gegevens

11.1 IK BEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE

11.1.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

11.1.2 In de regel worden persoonsgegevens die via het contactformulier op onze website zijn verkregen, gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de geldende nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter langer bewaren. Dit zal met name het geval zijn als een van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als nodig is voor onze dagelijkse werkzaamheden; (ii) elke door de wet vereiste bewaartermijn; of (iii) het einde van de periode waarin een geschil of onderzoek kan ontstaan.

11.1.3 Voor meer informatie over de vervaldata van de cookies die op deze Site worden gebruikt, kunt u de cookie-sectie raadplegen.

11.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, KLANT OF PROSPECT, OF EEN ANDERE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT, ENZ.)

11.2.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

In de regel worden bestanden in het kader van onze bedrijfsactiviteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (bv. contracten, bestellingen, correspondentie, enz.) opgeslagen voor een periode van 10 jaar.

11.2.2 Persoonsgegevens die voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, worden echter opgeslagen voor een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met de betrokken persoon. Indien u tijdens deze periode klant bent geworden, kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren, namelijk 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met Euroports (indien dit contact zou plaatsvinden op een latere datum).

11.2.3 Afhankelijk van de specifieke situatie en de geldende nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter langer bewaren. Dit zal met name het geval zijn als een van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als nodig is voor onze dagelijkse werkzaamheden; (ii) elke door de wet vereiste bewaartermijn; of (iii) het einde van de periode waarin een geschil of onderzoek kan ontstaan.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

12.1 Geautomatiseerde besluiten worden gedefinieerd als besluiten over personen die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking en die rechtsgevolgen hebben die de betrokken personen aanmerkelijk treffen.

12.2 In de regel zullen uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. Wij baseren geen beslissingen over u uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

13.1 Wij hopen dat deze AVG Privacyverklaring u zal helpen om de manier waarop wij uw gegevens verwerken te begrijpen en u hierover meer vertrouwen zal geven. Als u nog vragen heeft over deze AVG Privacyverklaring en deze Site in het algemeen, neem dan contact met ons op:

14. Wijzigingen aan deze AVG PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze AVG Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Alle mogelijke wijzigingen die we in de toekomst aan deze AVG Privacyverklaring zullen aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Om u te laten weten wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan deze AVG Privacyverklaring zullen wij de datum van bijwerking bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste AVG Privacyverklaring is van toepassing vanaf deze datum van bijwerking. Bekijk het document regelmatig om de wijzigingen en toevoegingen te zien.